Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2020-21

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800005 ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL DELS ESPORTS I DE L'EXERCICI FÍSIC B 6
800004 ESPORTS II B 6
100866 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
800001 ANATOMIA APLICADA A L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
800002 PSICOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT T 6
100864 TEORIA, HISTÒRIA I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800006 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI I T 6
800009 TEORIA I PRÀCTICA DEL JOC MOTOR B 6
100867 FAMÍLIA I ESCOLA T 6
800010 EXPRESSIÓ CORPORAL I DANSA B 6
800008 ESPORTS I B 6
100865 PROCESSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800025 LEGISLACIÓ I ORGANITZACIÓ DE L'ESPORT B 6
800015 ESTADÍSTICA I METODOLOGIA DE LA RECERCA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
100877 NUMERACIÓ, CÀLCUL I MESURA B 6
800003 MANIFESTACIONS BÀSIQUES DE LA MOTRICITAT B 6
100873 TECNOLOGIES DIGITALS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
800011 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI II T 6
800013 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT MOTOR T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800016 BIOMECÀNICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
800012 TEORIA DE L'ENTRENAMENT I B 6
100885 MÚSICA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
800018 ESPORTS III B 6
100878 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA B 6
800030 GESTIÓ DE L'ESPORT B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100879 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
800024 PRINCIPIS I BASES DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT ADAPTAT B 6
100986 ESPAI I FORMA B 6
800027 AMPLIACIÓ D'ESPORTS I B 6
100872 ACCIÓ TUTORIAL A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
100870 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT T 6
800014 ESPORTS IV B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800023 AMPLIACIÓ D'ESPORTS II B 6
100871 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
800029 PROMOCIÓ I PRESCRIPCIÓ D'EXERCICI FÍSIC PER A LA SALUT B 6
800022 TEORIA DE L'ENTRENAMENT II B 6
100875 GEOGRAFIA I HISTÒRIA B 6
100880 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100889 PRÀCTIQUES II B 14
800026 CINESIOLOGIA I TECNOLOGIA DE L'EXERCICI FÍSIC B 6
800033 INTERVENCIÓ I AVALUACIÓ DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT B 6
800031 NUTRICIÓ I DIETÈTICA: VALORACIÓ DE LA COMPOSICIÓ CORPORAL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100883 ARTS VISUALS B 6
100876 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS B 6
800028 ESPORTS EMERGENTS B 6
100881 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA LLENGUA I LA LITERATURA ESPANYOLA B 6
100874 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100845 PRÀCTICUM II (GENERALISTA) B 15
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800042 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
100817 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES IV B 7
100824 EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT I O 9
100828 CONTINGUTS PROPIS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I O 9
100831 EDUCACIÓ MUSICAL II O 9
800032 TEORIA DE L'ENTRENAMENT III B 6
100826 DIDÀCTICA I DISSENY CURRICULAR DE LA LLENGUA ESTRANGERA O 9
100829 CONTINGUTS PROPIS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II O 9
100825 EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT II O 9
100830 EDUCACIÓ MUSICAL I O 9
100869 LLENGUA ANGLESA I LA SEVA CULTURA O 9
800021 PRIMERS AUXILIS I PATOLOGIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT B 6
800024 PRINCIPIS I BASES DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT ADAPTAT B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800042 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100868 PRÀCTICUM III (NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS I EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT) B 12
100850 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ MUSICAL) B 12
100848 PRÀCTICUM III (LLENGUA ESTRANGERA) B 12
100823 TREBALL DE FI DE GRAU B 9
100849 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ FÍSICA) B 12
800042 TREBALL DE FI DE GRAU B 6