Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents a partir de la promoció 17/18

Pla d'estudis del doble itinerari (reverificat)
Prerequisits

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 84
Matèries obligatòries (OB) 198
Matèries optatives (O) 30
Pràcticum 38
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 362

Guies docents 2019-20

PRIMER CURS (72 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100864 Teoria, història i contextos educatius FB 1 6
100866 Sociologia de l'educació FB 1 6
800001 Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport FB 1 6
800002 Psicologia de l'Activitat física i l'Esport FB 1 6
800004 Esports individuals i d'adversari I OB 1 6
800005 Anàlisi de l'estructura funcional dels esports i estructura de l'exercici físic OB 1 6
100865 Processos didàctics i organitzatius FB 2 6
100867 Familia i escola FB 2 6
800006 Fisiologia de l'Exercici I FB 2 6
800008 Esports col·lectius I OB 2 6
800009 Teoria i Pràctica del Joc Motor OB 2 6
800010 Expressió Corporal i Dansa OB 2 6

 

SEGON CURS (72 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100877 Numeració, càlcul i mesura OB 1 6
800011 Fisiologia de l'exercici II FB 1 6
800013 Aprenentatge i desenvolupament motor FB 1 6
800003 Manifestacions bàsiques de la motricitat OB 1 6
800015 Estadística i metodologia de la investigació en l'activitat física i l'esport FB 1 6
800025 Legislació i organització de l'esport OB 1 6
100878 Tècniques d'expressió i comunicació en llengua catalana OB 2 6
100885 Música i la seva didàctica OB 2 6
800030 Gestió de l'Esport OB 2 6
800012 Teoria de l'Entrenament I OB 2 6
800016 Biomecànica de l'Activitat física i l'Esport FB 2 6
800018 Esports col.lectius II OB 2 6

 

TERCER CURS (78 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100879 Introducció a la llengua anglesa i la seva didàctica OB 1 6
100870 Atenció a la diversitat FB 1 6
100872 Acció tutorial a l'educació primària FB 1 6
100986 Espai i forma OB 1 6
800027 Ampliació d'esports col·lectius OB 1 6
800014 Esports individuals i d'adversari II OB 1 6
800024 Principis i bases de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport adaptat OB 1 6
100871 Processos i contextos educatius FB 2 6
100880 Didàctica de la llengua i la seva literatura OB 2 6
100875 Geografia i història OB 2 6
800022 Teoria de l'entrenament II OB 2 6
800029 Promoció i prescripció d'exercici físic per a la salut OB 2 6
800023 Ampliació d'esports individuals i d'adversari OB 2 6

 

QUART CURS (62 crèdits) (a partir del curs 2020/2021)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
800026 Cinesiologia i tecnologia de l'exercici físic OB 1 6
800031 Nutrició i dietètica OB 1 6
800033 Intervenció i avaluació de l'ensenyament de l'activ. física i l'esport adaptat OB 1 6
100889 Pràcticum II PR 1 14
100874 Aprenentatge de les ciències experimentals II OB 2 6
100876 Didàctica de les ciències socials OB 2 6
100881 Ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura espanyoles OB 2 6
100883 Arts visuals OB 2 6
800028 Esports emergents OB 2 6

 

CINQUÈ CURS (78 crèdits) (a partir del curs 2021/2022)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
  Menció EF OP 1 30
800021 Primers auxilis i patologies de l'activitat física i l'esport OB 1 6
800032 Teoria de l'entrenament III OB 1 6
100890 Pràcticum III PR 2 24
100891 Treball de fi de grau TFG 2 6
800042 Treball de fi de grau TFG 2 6