Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents fins la promoció 16/17

Pla d'estudis del doble itinerari
Optatives ofertades 2019-2020

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 96
Mat. de formació didàctica i disciplinària (DD) 210
Matèries optatives (O) 18
Pràcticum 27
Treball de fi de grau 15
TOTAL CRÈDITS 366


L’estudiant del Doble itinerari de Grau també podrà optar a les altres Mencions que s’ofereixen al Grau d’educació Primària:
Menció en educació Musical,
Menció en Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat,
Menció en Llengües estrangeres.

L’estudiant que vulgui fer una 2a Menció ha de sol·licitar-ho al Vicerector responsable dels estudis de Grau, el qual ho ha de resoldre amb l’informe previ del/la Cap d’estudis del centre. La 2a Menció s’ha de cursar abans de finalitzar la Doble titulació.

Guies docents 2019-20

[guies docents grau de CAFE]

QUART CURS (73 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100807 Aprenentatge de les Ciències Experimentals II DD Anual 9
100809 Didàctica de les ciències socials. Història general d'Europa DD Anual 9
100816 Ensenyament i aprenentatge de les llengües III DD Anual 7
100819 Didàctica de l'educació artística DD Anual 9
100845 Pràcticum II P Anual 15
800026 Cinesiologia i tecnologia de l'exercici físic OB 1 6
800031 Nutrició i dietètica OB 1 6
800033 Intervenció i avaluació de l'ensenyament de l'activitat física OB 1 6
800028 Esports emergents OB 2 6

 

CINQUÈ CURS
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100817 Ensenyament i aprenentatge de les llengües IV DD 1 7
800021 Primers auxilis i patologies de l'activitat física i l'esport OB 1 6
800024 Principis i bases de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport adaptat OB 1 6
800032 Teoria de l'entrenament III OB 1 6
100846 Pràcticum III PR Anual 12
100823 Treball de fi de grau PR Anual 9

 

OPTATIVES
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100828 Continguts pròpis de l'Educació Física I OP 1 9
100829 Continguts pròpis de l'Educació Física II OP 1 9
MENCIÓ N.E.E.E.D.
100824 Educació en la diversitat I OP 1 9
100825 Educació en la diversitat II OP 1 9
MENCIÓ ANGLÈS
100826 Didàctica i disseny curricular de la llengua estrangera OP 1 9
100869 Llengua anglesa i la seva cultura OP 1 9
MENCIÓ E. FÍSICA
100828 Continguts pròpis de l'Educació Física I OP 1 9
100829 Continguts pròpis de l'Educació Física II OP 1 9
MENCIÓ E. MUSICAL
100830 Educació musical I OP 1 9
100831 Educació musical II OP 1 9